Regulamin Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego

Cantat viWAT

§ 1
ORGANIZATORZY

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

§ 2
CELE FESTIWALU

 1. Prezentacja oraz popularyzacja dorobku artystycznego polskiej chóralistyki w tym przede wszystkim kompozycji patriotycznych i wojskowych.
 2. Propagowanie śpiewu chóralnego jako jednej z form muzycznych i upowszechnianie cennej i trudnej sztuki muzycznej, jaką jest chóralistyka.
 3. Kultywowanie bogatych tradycji chóralnych.
 4. Promowanie twórczości polskich kompozytorów.
 5. Poznawanie nowych nurtów, kultur i stylów muzycznych.
 6. Prezentacja aktualnych trendów wykonawczych muzyki chóralnej.
 7. Doskonalenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych.
 8. Konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń, integracja oraz nawiązanie współpracy pomiędzy chórami i dyrygentami.
 9. Budowanie świadomości artystycznej wśród członków chórów oraz dyrygentów.
 10. Umacnianie zainteresowania muzyką chóralną wśród członków chórów.
 11. Pobudzenie zainteresowania chóralistyką mieszkańców m. st. Warszawy, w tym szczególnie dzielnicy Bemowo.
 12. Promowanie działalności Wojskowej Akademii Technicznej i Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej.

§ 3
ZASADY FESTIWALU

 1. Kategorie:

a) chóry dziecięco-młodzieżowe,
b) chóry akademickie,
c) chóry jednorodne (męskie, żeńskie),
d) chóry mieszane,
e) kameralne chóry mieszane (do 22 śpiewaków).

 1. W każdej kategorii chór musi wykonać co najmniej 4 utwory:

a) dwa utwory o tematyce patriotyczno-wojskowej, w tym jeden utwór nawiązujący do Odzyskania Niepodległości przez Polskę (patrz: § 6 NAGRODY),
b) jeden utwór kompozytora polskiego (patrz: § 6 NAGRODY),
c) pozostałe utwory z dowolnej epoki i w dowolnej stylistyce.

 1. Czas występu – maksymalnie 20 minut wraz z wejściem i zejściem ze sceny (15 minut czystego śpiewu).
 2. Dopuszcza się wykonanie co najwyżej jednego utworu z akompaniamentem instrumentalnym, pozostałe obowiązkowo a cappella.
 3. Zmiana repertuaru może zostać zgłoszona najpóźniej miesiąc przed festiwalem.
 4. Kolejność repertuaru nie może ulec zmianie w trakcie wykonania.
 5. O kolejności przesłuchań decyduje Rada Artystyczna.
 6. Chóry zobowiązane są do wzięcia udziału w Gali Rozdania Nagród i Koncercie Finałowym.
 7. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa:

a) wymagane przesłanie pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną:

I. wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
II. partytur utworów,
III. aktualnego nagrania zawierającego 2-3 utwory,
IV. krótkiej informacji o chórze i jego osiągnięciach artystycznych,
V. zdjęcia chóru (min. 300 dpi).

na adres:
zgloszenia@cantatviwat.pl
Klub Akademicki WAT
ul. gen. Witolda Urbanowicza 25A
01-476 Warszawa

w terminie do 15.06.2018 r.

b) o zakwalifikowaniu chóru decyduje Rada Artystyczna w terminie do 02.07.2018 r.,
c) uiszczenie opłaty akredytacyjnej – 200 zł w terminie do 20.07.2018r. na konto organizatorów:

Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa 46, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2
34 1240 5918 1111 0000 4910 0228
Tytułem: Festiwal Cantat viWAT – Klub WAT.

§ 4
TERMIN I MIEJSCE

 1. Przesłuchania Festiwalowe: 17-18.11.2018 r., Klub Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Witolda Urbanowicza 25A, 01-476 Warszawa.
 1. Gala Rozdania Nagród i Koncert Finałowy: 18.11.2018 r. Katedra Polowa Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15, 00-238 Warszawa.

§ 5
JURY

 1. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem festiwalu.
 2. Jury będzie oceniało w skali punktowej: intonację, interpretację, stylowość wykonania, emisję głosu, dykcję, walory brzmieniowe, poziom wykonawczy, dobór repertuaru (zróżnicowany gatunkowo i stylistycznie) i jego stopień trudności, ogólny wyraz artystyczny.
 3. Za cały program Jury może przyznać maksymalnie 100 punktów.
 4. Decyzje Jury są ostateczne.
 5. Obrady Jury są tajne.

§ 6
NAGRODY

 1. Nagrody:

a) nagrody w postaci dyplomów w poszczególnych kategoriach i pasmach:

Złote 91-100 punktów,
Srebrne 78-90 punktów,
Brązowe 65-77 punktów,

b) GRAND PRIX – nagroda finansowa dla chóru o najwyższej liczbie punktów,
c) nagrody rzeczowe dla I, II, III miejsca Festiwalu,
d) nagroda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu,
e) nagrody specjalne za:

I. najlepsze wykonanie utworu nawiązującego do Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
II. najlepsze wykonanie utworu o tematyce patriotyczno-wojskowej,
III. najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.

 1. Jury może zdecydować o innym podziale nagród.

§ 7
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorzy zapewniają:

a) dyplom uczestnictwa oraz komplet materiałów festiwalowych dla chórów,
b) salę do rozśpiewania,
c) pilotów dla każdego chóru,
d) wodę mineralną podczas przesłuchań,
e) miejsca parkingowe.

 1. Organizatorzy nie zwracają:

a) kosztów podróży,
b) kosztów noclegów,
c) opłaty akredytacyjnej w przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu.

 1. Organizatorzy zastrzegają prawo do aktualizacji niniejszego regulaminu.